Magazín Elita

DAROVACÍ DAŇ JSOU BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY S NÁLEPKOU „OSTATNÍ PŘÍJMY“

DAROVACÍ DAŇ JSOU BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY S NÁLEPKOU „OSTATNÍ PŘÍJMY“

Darovací daň doznala významných změn vstupem platnosti nového Občanského zákoníku, a to dnem 1. ledna 2014. Ve své podstatě tato daň zanikla a příjmy z darů se  vykazují v souhrnné výši a za celé zdaňovací období.

 • fyzická osoba odvádí 15 % z hodnoty daru
 • právnická osoba odvádí 19 % z hodnoty daru

Osvobozeni jsou (prozatím) příbuzní náležející do I. a II. daňové skupiny, ale i příležitostné dary mající hodnotu do 15 000 Kč. Dalším limitem pro určení daně je hodnota daru či jeho účel. Dary, které nejsou od daně osvobozeny, se uvádí v přiznání k dani z příjmů.

Darovací daň neplatí ani osoby zařazené do III. skupiny, kterým byly darovány:

 • movité věci osobní potřeby (u fyzických osob), které po dobu 1 roku před jejich nabytím obdarovaným nebyly součástí obchodního majetku dárce, kdy celková cena nepřevyšuje 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka,
 • vklady na účtech u bank, které nebyly zřízeny pro podnikatelské účely, peněžní prostředky v české nebo cizí měně a cenné papíry v tuzemsku, pokud jejich úhrnná hodnota nepřevyšuje 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka.
 • V uvedených případech se daň vybere pouze z té části movitého majetku, která převyšuje 20 000 Kč.
 • Dani nepodléhá ani příležitostně movitý majetek či jiný majetkový prospěch, kdy hodnota nepřesahuje 3 000 Kč. Stejně tak je osvobozeno nabytí jiného majetkového prospěchu na základě smlouvy o vypůjčce uzavřené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem, také vlastníkem jednotky při úpravě práva k pozemku podle zvláštního předpisu.
 • Od daně jsou také osvobozeny ty osoby, kterým příslušejí diplomatické výsady a imunity a zároveň není občanem České republiky.

Daňové přiznání nemusíme podávat v případech:

 • bezúplatné převody bytů a nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů – fyzických osob,
 • převody rodinných domků a garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů těchto družstev – fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci,
 • převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva,
 • převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob – nájemců převáděných bytů a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se tyto osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy,
 • nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, stejně tak i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Zařazení do skupin dle příbuzenského vztahu

Skupina

Vztah

I.

příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé

II.

příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele

III.

ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Daň darovací - formuláře: http://www.slunecnice.cz/sw/dan-darovaci-formulare/varianty/

-red/zdroj: Občanský zákoník a měšec.cz-


Další články z rubriky

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Na vlně audioknih