Magazín Elita

DAROVACÍ DAŇ JSOU BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY S NÁLEPKOU „OSTATNÍ PŘÍJMY“

DAROVACÍ DAŇ JSOU BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY S NÁLEPKOU „OSTATNÍ PŘÍJMY“

Darovací daň doznala významných změn vstupem platnosti nového Občanského zákoníku, a to dnem 1. ledna 2014. Ve své podstatě tato daň zanikla a příjmy z darů se  vykazují v souhrnné výši a za celé zdaňovací období.

 • fyzická osoba odvádí 15 % z hodnoty daru
 • právnická osoba odvádí 19 % z hodnoty daru

Osvobozeni jsou (prozatím) příbuzní náležející do I. a II. daňové skupiny, ale i příležitostné dary mající hodnotu do 15 000 Kč. Dalším limitem pro určení daně je hodnota daru či jeho účel. Dary, které nejsou od daně osvobozeny, se uvádí v přiznání k dani z příjmů.

Darovací daň neplatí ani osoby zařazené do III. skupiny, kterým byly darovány:

 • movité věci osobní potřeby (u fyzických osob), které po dobu 1 roku před jejich nabytím obdarovaným nebyly součástí obchodního majetku dárce, kdy celková cena nepřevyšuje 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka,
 • vklady na účtech u bank, které nebyly zřízeny pro podnikatelské účely, peněžní prostředky v české nebo cizí měně a cenné papíry v tuzemsku, pokud jejich úhrnná hodnota nepřevyšuje 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka.
 • V uvedených případech se daň vybere pouze z té části movitého majetku, která převyšuje 20 000 Kč.
 • Dani nepodléhá ani příležitostně movitý majetek či jiný majetkový prospěch, kdy hodnota nepřesahuje 3 000 Kč. Stejně tak je osvobozeno nabytí jiného majetkového prospěchu na základě smlouvy o vypůjčce uzavřené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem, také vlastníkem jednotky při úpravě práva k pozemku podle zvláštního předpisu.
 • Od daně jsou také osvobozeny ty osoby, kterým příslušejí diplomatické výsady a imunity a zároveň není občanem České republiky.

Daňové přiznání nemusíme podávat v případech:

 • bezúplatné převody bytů a nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů – fyzických osob,
 • převody rodinných domků a garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů těchto družstev – fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci,
 • převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva,
 • převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob – nájemců převáděných bytů a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se tyto osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy,
 • nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, stejně tak i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Zařazení do skupin dle příbuzenského vztahu

Skupina

Vztah

I.

příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé

II.

příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele

III.

ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Daň darovací - formuláře: http://www.slunecnice.cz/sw/dan-darovaci-formulare/varianty/

-red/zdroj: Občanský zákoník a měšec.cz-


Další články z rubriky

Nápadité karetní hry, které vám rozšíří obzory doma i na cestách

Nápadité karetní hry, které vám rozšíří obzory doma i na cestách

Vladimír Škoda - Zrcadlo času/Mirror of Time

Vladimír Škoda - Zrcadlo času/Mirror of Time

Ne stížnosti, ale nápady na zlepšení. Whistleblowingové řešení přináší firmám nečekané podněty

Ne stížnosti, ale nápady na zlepšení. Whistleblowingové řešení přináší firmám nečekané podněty

Jak splnit požadavky nové evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2

Jak splnit požadavky nové evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2

 

Mluvíte s dětmi o penězích? Pozor – finanční negramotnost je může dohnat v dospělosti

Mluvíte s dětmi o penězích? Pozor – finanční negramotnost je může dohnat v dospělosti

Památník Antonína Dvořáka