Magazín Elita

NÁROK NA NÁLEZNÉ kontra SANKCE ZA ZATAJENÍ NÁLEZU VĚCI

NÁROK NA NÁLEZNÉ kontra SANKCE ZA ZATAJENÍ NÁLEZU VĚCI

V poslední době je velice často skloňováno nálezné, ale také tresty, jaké mohou jedince postihnout, pokud nález neodevzdá. Nálezné upravuje Občanský zákoník (§ 135 odst. 2), citace: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo."

 

Komu náleží nálezné?
Nálezné náleží nálezci, pokud splní povinnost a nalezenou věc vrátí vlastníkovi, pokud je znám, nebo ji odevzdá příslušnému státnímu orgánu, což v tomto případě je obecní úřad v místě nálezu, který má pro tyto účely stanovený vlastní předpis a postup. O převzetí nálezu musí být vyhotoven protokol (potvrzení), jehož jednu kopii musí vydat nálezci, což je jeden z důkazů pro oprávněnou Žádost o vyplacení nálezného. Nálezné je odměna za nalezení a činí 10 % z ceny nálezu, ale máte také nárok na úhradu nákladů, což může být cestovné, pokud na úřad jedete nález odevzdat.


Kdo pátrá po vlastníkovi věci?

Po vlastníkovi věci pátrá obec. Pokud se nepodaří vlastníka vypátrat či se sám nepřihlásí do šesti měsíců, věc propadne obci.

Co když nalezenou věc neodevzdám?

V každém případě se vystavuji možné sankci, která je hodnocena jako krádež a stanovuje se dle výše hodnoty nálezu. Horní hranice trestu, je-li cena věci je vyšší než pět miliónů korun, je až osm let vězení. Pokud je hodnota nalezené věci vyšší než půl miliónu korun, hrozí nálezci při neodevzdání věci šest měsíců až pět let vězení.  Přesahuje-li hodnota věci pět tisíc korun, hrozí nálezci při neodevzdání věci odnětí svobody ve výši jednoho roku. O zatajení a o sankcích pojednává Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 219) citace:

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Jak se zjišťuje hodnota věci?

U platných peněz to je jednoduché a dokonce po sepsání protokolu si rovnou 10% můžete ponechat v zástavě (zákon umožňuje vzít do zástavy věc odpovídající dluhu) a posléze vypořádat zástavu, což je již formalita.

Stanovení ceny věci může být sporné, ale právo je na straně nálezce a může navrhnout cenu či požádat o odborný posudek stanovení ceny (tento si v některých případech může zcela hradit sám). Nález, který má i historickou cenu, by měl být o tuto „přidanou“ hodnotu zvýšen.

 

Žádost o vyplacení nálezného

  1. Oslovení
  2. Uveďte datum nálezu, přesné místo, co jste nalezli a výši hotovosti, pokud tam byla.
  3. Komu jste nález oznámili (kdy a jak) – k tomu slouží jako důkaz protokol o převzetí věci, pokud byla věc odevzdána na úřadě. V případě, že jste věc odevzdali třeba v místě pracoviště majitele věci, vypracujte společně s osobou, která věc přebírá potvrzení o převzetí věci (lépe takto učinit po dohodě s vlastníkem věci).
  4. Uveďte celkovou cenu nálezu a vyčíslete zákonné nálezné v Kč. Uveďte způsob úhrady (poštovní poukázkou na adresu, na účet, osobně apod.).
  5. Možné upozornění: V případě, že mi zákonné nálezné nezaplatíte do data……, budu nucen/a nálezné vymáhat soudní cestou.
  6. Datum, podpis

Zdroj: Občanský zákoník a trestní zákoník

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Na vlně audioknih