Magazín Elita

ČESKÉ AKADEMICKÉ TITULY

ČESKÉ AKADEMICKÉ TITULY

Akademický titul je doklad, který potvrzuje úspěšné ukončení studia vysoké školy či jiné formy vysokoškolského vzdělávání. Titul vyjadřuje hodnost a pochází z latinského slova titulus. České akademické tituly se udělují na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Specifickou formou dárku za získání akademického titulu může být titulární medaile.

V současné době se některé tituly již neudělují, ale jsou nahrazeny tituly jinými, které se již neudělují, například PhMr (magistr farmacie) nahrazuje Mgr., PaedDr. (doktor pedagogiky) nahrazuje PhDr., DrSc. (doktor věd) titul neznámý českému právnímu řádu, zaveden od 18. 12. 2002 jako náhrada za DrSc, ale některé se přestaly udělovat zcela, například RSDr. (doktor sociálně-politických věd), ICDr. (doktor kanonického práva), MSDR. (doktor zubní medicíny), RCDr. (doktor obchodních věd), RTDr. (doktor technických věd), a ThMgr. (magistr teologie, bohosloví).

Čestná hodnost, která se označuje jako čestný doktorát (doctor honoris causa: dr.h.c.) je titul dosažený jmenováním, nikoliv studiem. Jde o hodnost čestný profesor, emeritní profesor a profesor in memoriam. Akademik, zkratka akad., vyjadřovala řádného člena Československé akademie věd, titul byl zrušen po roce 1989.

Titul Dr. doktor (byl udělován v přechodném období po roce 1990 před zavedením titulu Ph.D, kterým byl zcela nahrazen; jeho držitelé mohou požádat příslušnou univerzitu o jeho změnu).

Pořadí akademických titulů podle Ústavu pro jazyk český AV ČR nestanovuje žádná norma, ale praxe ustálila některá pravidla, jako například:

  • více titulů - vyšší titul se píše před nižším, např. „Mgr. Bc. Jana Malá“, nižší titul se většinou neuvádí vůbec
  • magisterský titul se neuvádí, pokud absolvent úspěšně vykonal rigorózní řízení a získal např. titul JUDr.
  • rovnocenné tituly se píší u jména a ten, který daná osoba získala dříve, mezi ně je kladena zkratka „et“, případně symbol „&“. Zkratka se píše jen mezi stejnými
  • akademický titul se píše vždy před jménem. Vědecká hodnost se píše vždy za jménem
  • mezi jménem a hodností se píše vždy čárka


                 Psaní titulů

Bc.

Bakalář (baccalaureus)

před jménem

BcA.

bakalář umění (baccalaureus artis)

před jménem

Ing.

Inženýr (ingénieur)

před jménem

Ing. arch.

inženýr achitekt (ingerum architectus)

před jménem

MUDr.

doktor medicíny (medicinae universae doctor)

před jménem

MVDr.

doktor veterinární medicíny (medicinae veterinarinae doctor)

před jménem

MDDr.     

doktor zubní medicíny (medicinae dentium doctor)

 

MgA.

magistr umění (magister artis)

před jménem

Mgr.

Magistr (magister)

před jménem

JUDr.

doktor (obojího) práv/a (juris utriusque doctor)

před jménem

PhDr.

doktor filozofie (philosophiae doctor)

před jménem

RNDr.

doktor přírodních věd (rerum naturalium doctor)

před jménem

PharmDr.

doktor farmacie (pharmaciae doctor)

před jménem

ThLic.

licenciát teologie (theologiae licentiatus)

před jménem

ThDr.

doktor teologie, bohosloví (theologiae doctor)

před jménem

 

                Doktorské studijní programy (státní zkouška a disertační práce)

Ph.D.

Doktor (doktor - pro všechny oblasti mimo teologie)

za jménem

Th.D.

doktor teologie (doktor teologie)

za jménem

prof.

profesor

před jménem

doc.

docent

před jménem

CSc.

kandidát věd (candidatus scientiarum), udílení bylo zrušeno

za jménem

DSc.

doktor věd (doctor scientiarum)

 

DrSc.

doktor věd

za jménem

PaedDr.

doktor pedagogiky

před jménem

PhMr.

magistr farmacie

před jménem

     
  Nejčastěji užívané anglosaské tituly v našich poměrech  

BBC Bachelor of Business Administration - absolvent vysoké školy ekonomického zaměření

DBA Doctor of Business Administration - doktorská úroveň, mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a managementu

MBA Master of Business Administration - absolvent univerzity zaměřené především na  management, ale i jiné obory, jako např. logistiku a finance

LL.M.   Master of Laws - absolvent právnické fakulty

 

 

 

Zdroj: Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR a Wikipedie

 


Další články z rubriky

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové