Magazín Elita

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Velikonoce jsou ve své podstatě svátkem jara, ale pro křesťany spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. Jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích. Katechumeni byli již v raných dobách církve ti, kdo byli osobně vyučováni v učení apoštolů.

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtkem začíná tzv. velikonoční třídení – triduum. Zelený čtvrtek není v původním významu zelený, ale lkavý. Zelený je díky přesmyčce původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý)na Gründonnerstag (zelený).

Dopoledne se v katedrálách setkávají kněží se svými biskupy a obnovují své kněžské sliby. Při této příležitosti se světí posvátné oleje, které se pak používají po celý rok při udílení svátostí.

Večer se v jednotlivých farnostech vede obřad vyjadřující hlavní události:

1. Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a ustanovuje tajemství eucharistie[1]. Obřad zahrnuje také zradu od Jidáše

2. Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě[2] a jeho zajetí.

Velký pátek

Velikonoční Velký pátek je v liturgii dnem, kdy zemřel Ježíš Kristus na kříži. Je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Základním a obecným prvkem - liturgie tohoto dne je hlásání slova. Na tento den je předepsán masový půst - zdrženlivost od masa. Samotné obřady jsou oslavou velikonočního tajemství - Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání.

Bílá sobota

Bílá sobota je druhým dnem tzv. velikonočního - tridua (třídenní). Také se označuje jako den ticha. Křesťané prodlévají  u hrobu Pána, kde rozjímají nad jeho utrpením a smrtí Do slunce západu se nekonají žádné liturgické obřady a velikonoční bdění nastává právě až po západu slunce. Název Bílá sobota s největší pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří byli křtění o Velikonoční noci.

Velikonoční noc

V sobotu večer začíná velikonoční bdění (vigilie), slavnost Kristova jeho vzkříšením. O této významné noci (ze soboty na neděli) se před většinou kostelů zapalují velikonoční ohně, které symbolizují Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed chladné noci (temnoty).

Velikonoční večeře

Kde byl dům s místností, v níž Ježíš slavil s Dvanácti velikonoční večeři Nové smlouvy? Je pochopitelné, že budoucí pokolení jevila o toto místo velký zájem. Ježíš však chtěl místo, kde bylo večeřadlo, utajit záměrně. To se mu podařilo. Dům, kde Ježíš slavil se svými učedníky velikonoční večeři, zůstává v tajuplné temnotě. U evangelistů marně hledáme nějakou narážku na to, kde vlastně dům byl. Ježíšův příkaz: "Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody" (L 22,10) nás přivádí do okolí rybníka Šíloach, z něhož se musela čerpat voda pro velikonoční večeři.

Staré schody, objevené před několika lety vedly z okolí rybníka Šíloach do jihozápadní části starého Horního Města, tam, kde se nachází dnešní večeřadlo.

 

Zdroje: Velikonoce, informace, tradice, současnost a Wikipedie

Velikonoční večeře: z knihy Po stopách Ježíšových, vydalo: Karmelitánské nakladatelství

Lenka Žáčková[1] Obřad, který líčí dle nového zákona poslední večeři Ježíše s jeho učedníky až k Ježíšově smrti na kříži. Označuje též mši svatou, večeři Páně, lámání chleba, božskou liturgii, díkůvzdání.

[2] Též Olivetské hory, v Jeruzalémě se nachází na úpatí Olovové hory.


Další články z rubriky

Petr Jákl byl přesvědčený, že thriller Land of Bad udrží pozornost diváka

Petr Jákl byl přesvědčený, že thriller Land of Bad udrží pozornost diváka

Slunce, seno, jahody slaví, i když ho tehdejší cenzura zkrátila

Slunce, seno, jahody slaví, i když ho tehdejší cenzura zkrátila

Zlatovláska opět s Petrem Štěpánkem, tentokrát však v roli krále

Zlatovláska opět s Petrem Štěpánkem, tentokrát však v roli krále

Do divadel míří nová hudební love story BESTIÁŘ, ve které se každý pozná

Do divadel míří nová hudební love story BESTIÁŘ, ve které se každý pozná

HRABĚ MONTE CHRISTO láká na velkolepé nové zpracování

HRABĚ MONTE CHRISTO láká na velkolepé nové zpracování

Na vlně audioknih