Magazín Elita

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - DĚDICTVÍ

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - DĚDICTVÍ

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., vejde v platnost dnem 1. 1. 2014) posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. V současné době podmínky připojené k závěti nemají žádnou právní váhu. Avšak nový zákon umožní sepsat závěť s podmínkami.

Nebude však přihlíženo k podmínkám, které by pozůstalé šikanovaly. Rozhodně si nebude moci zůstavitel vymínit například, že dědic nesmí uzavřít manželství či zůstat v manželství.

Hlava III. vymezuje Dědické právo (§ 1475 až 1720), které jednoznačně posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Předpokládá se, že závěť bude více preferována před děděním ze zákona, ke kterému by mělo dojít pouze ve výjimečných případech.

Vymezení základních pojmů

Dědic – ten komu náleží dědické právo.

Dědická nezpůsobilost – vymezuje vyloučené osoby z dědění (§ 1481 až §1483).

Dědický nápad – vzniká smrtí zůstavitele.

Dědictví – pozůstalost ve vztahu k dědici.

Doložení času – patří mezi podmíněná práva, je vymezen §1564 - §1566.

Mlčenlivost – k mlčenlivosti je zavázán každý, kdo působil při pořízení závěti (pisatel, svědek, předčitatel, tlumočník, schovatel, úřední osoba). Poruší-li někdo jmenovaný tuto povinnost, musí zůstavitelovi odčinit újmu, kterou mu tímto způsobil.

Nepominutelný dědic – zahrnuje děti zůstavitele. Nezletilému se musí dostat minimálně ¾ dědického podílu, zletilému se musí dostat minimálně 1/4 dědického podílu.

Odkaz - dědický nástroj, kterým zůstavitel může někomu zanechat určitou konkrétní věc či mu jím zajišťuje zřízení práva.

Odkazovník – není dědicem, má zřízenou pohledávku na vydání věci nebo zřízení určitého práva.

Pořizovací nezpůsobilost - Vymezuje způsoby postupování u osob nesvéprávných, u osob, které doposud nenabyly plné svéprávnosti či zletilé osoby mající omezenou svéprávnost.

Pozůstalost - celé jmění zůstavitele. Připadnutí pozůstalosti dědicům řeší §1499 - §1503.

Správce pozůstalosti – může jej povolat zůstavitel, může určit jeho povinnosti včetně odměny. Povolán je veřejnou listinou.Má možnost kdykoli z funkce odstoupit, při závažném porušování povinností jej může odvolat soud.

Svědek – pouze osoba způsobilá k právním úkonům. Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ale ani ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí. Svědky také nemohou být osoby, které mají dle závěti dědit, stejně tak povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké. V závěti se uvádí: osobní údaje (rodné číslo a adresu) a jejich funkce (svědek). Svědek musí závěť podepsat.

Vykonavatel závěti – dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Má právo namítat nezpůsobilost dědice či odkazovníka. Jsou mu svěřena práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost. Povolán je veřejnou listinou.

Způsob dědění – ze závěti, ze zákona či na základě dědické smlouvy.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

O5 a Radeček míří vzhůru! S hitem Hory vyrazí na celorepublikové turné po horách

O5 a Radeček míří vzhůru! S hitem Hory vyrazí na celorepublikové turné po horách

Hostitelská země Expo 2030 bude zvolena 28. listopadu

Hostitelská země Expo 2030 bude zvolena 28. listopadu

Tahákem přerovského jazzového festivalu bude americký zpěvák Ray Greene

Tahákem přerovského jazzového festivalu bude americký zpěvák Ray Greene

Systém pro správu ISO dokumentů vás zbaví strachu z auditorů

Systém pro správu ISO dokumentů vás zbaví strachu z auditorů

Pojďte na ples, podpoříte tak děti s dětskou mozkovou obrnou

Pojďte na ples, podpoříte tak děti s dětskou mozkovou obrnou

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT