Magazín Elita

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH

V České republice bylo od roku 1995 uděleno či validováno téměř 40 tisíc patentů. K 31. 12. 2010 z nich bylo evidováno jako stále platných zhruba 23 tisíc. Od roku 2002 dochází k výraznému nárůstu počtu udělených patentů zahraničním subjektům prostřednictvím tzv. validace evropských patentů. V roce 2010 bylo uděleno v České republice 4,6 tisíc patentů, tj. o 3 tisíce více než před deseti lety.

Český statistický úřad vydal ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky statistiky, které se týkají schválených patentů a užitných vzorů v období 1995 až 2010.
Německo v převaze
Na konci roku 2010 dosáhl podíl evropských patentů validovaných Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) pro území České republiky téměř 60 %. „Od roku 2002, kdy Česko přistoupilo k Úmluvě o udělování evropských patentů, a tím i k možnosti dosažení patentové ochrany na našem území prostřednictvím evropského patentu, bylo takto validováno 16 206 patentů,“ tvrdí Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Českého statistického úřadu. Vloni bylo ÚPV ČR validováno 3 694 patentů udělených Evropským patentovým úřadem (o 8,5 % více než v roce 2009), proti 911 patentům, které ÚPV ČR udělil tzv. národní cestou.

Necelá třetina (32 %; 7,7 tisíc) platných patentů má u nás přihlašovatele z Německa. Přihlašovatelé ze Spojených států vlastní 12 %, z Francie 8,6 % a ze Švýcarska 7,7 % patentů v České republice. Na konci roku 2010 byl podíl domácích přihlašovatelů na platných patentech s účinky pro území ČR pouze 8 %. Jestliže ještě v roce 1995 se tuzemští přihlašovatelé podíleli 44 % na udělených patentech v České republice, v roce 2005 to bylo 15 %, a v roce 2010 dokonce pouze 6 %. Od roku 1995 bylo u nás zahraničním přihlašovatelům uděleno 34 tisíc patentů. Nejvíce patentů bylo uděleno nebo validováno přihlašovatelům z Německa (11,9 tisíc), přičemž 63 % z nich je stále platných. S poměrně velkým odstupem následovali přihlašovatelé ze Spojených států s 5,2 tisíci udělenými patenty. Domácím přihlašovatelům ÚPV ČR udělil 4,9 tisíc patentů, přičemž na konci roku 2010 jich bylo platných pouze 39 %.

Patentované obory
Na konci roku 2010 u nás bylo v oboru „Organická chemie“ zaznamenáno celkem 3 450 platných patentů. Jen vloni jich ÚPV ČR udělil (popř. validoval) 701. Také u domácích přihlašovatelů patří tento obor spolu s oborem „Doprava a skladování“ mezi nejvýznamnější z hlediska patentové ochrany.
Z hlediska celkového počtu platných patentů je potřeba také zmínit obor “Lékařské, zubní a hygienické přípravky“. K 31. 12. 2010 bylo u nás zaznamenáno 2 307 platných patentů.
V případě užitných vzorů, kde 93,6 % platných užitných vzorů má majitele z České republiky, je situace poněkud odlišná. Nejvýznamnějšími obory jsou „Stavby“ s 931 a „Doprava a skladování“ s 889 platnými užitnými vzory.

Struktura přihlašovatelů
K 31. 12. 2010 se na platných patentech udělených přihlašovatelům z ČR podniky podílely 58 % a fyzické osoby 20 %. Veřejné výzkumné instituce i veřejné vysoké školy jsou majiteli shodně 10 % platných patentů. Zatímco v případě podniků jedna třetina současně platných patentů byla udělena již před rokem 2005, tak u veřejných výzkumných institucí to byla přibližně čtvrtina (27 %). V případě veřejných vysokých škol se dokonce jednalo pouze o jednu desetinu (9 %).
Jestliže v roce 2005 podaly veřejné vysoké školy pouze 30 patentových přihlášek tak v roce 2010 to bylo již 200 a jejich podíl na celkovém počtu patentových přihlášek podaných u ÚPV ČR domácími přihlašovateli stoupl z 5 % v roce 2005 na 23 % v roce 2010.
Podobný trend byl u veřejných vysokých škol zaznamenán i v případě zapsaných užitných vzorů (z 10 v roce 2005 na 172 v roce 2010). Veřejné výzkumné instituce podaly ve stejném roce 77 patentových přihlášek, podniky 320 a fyzické osoby 267. Počet patentových přihlášek podanými tuzemskými podniky se u nás v posledních 10 letech pohybuje mezi 230 až 320 ročně.
Zajímavé je, že v posledních šestnácti letech bylo domácím přihlašovatelům z celkem 4 849 udělených (validovaných) patentů v České republice uděleno pouze 238 patentů v high-tech oborech, a to především v oblasti mikroorganického a genetického inženýrství. Na konci roku 2010 necelá polovina (46 %) českých platných patentů v high-tech oborech patřila veřejným výzkumným institucím. Na tuzemské podniky připadalo 27 % a fyzické osoby 17 % těchto patentů. Za sledované období bylo u nás uděleno domácím přihlašovatelům v oblasti biotechnologií 122 patentů (7 v roce 2010) a v oblasti obnovitelných zdrojů 34 patentů (4 v roce 2010).
Ne všichni vynálezci byli při přihlašování úspěšní. „Z přihlášek podaných mezi roky 1995 až 2000 českými přihlašovateli byl patent udělen necelé polovině z nich (45 %),“ dokládá Eliáš. Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde byl patent udělen u 88 %, resp. 82 % podaných patentových přihlášek. U podniků to bylo v 60 % případů a u fyzických osob pouze u 29 % podaných patentových přihlášek. Průměrná doba od podání patentové přihlášky po udělení patentu činilaučeskýchpřihlašovatelů3,25roku.

Nejvýznamnějším regionem z hlediska počtu patentových ochran je Praha. Je to logické, neboť právě v hlavním městě je soustředěn velký počet veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.
K 31. 12. 2010 z celkového počtu 1 904 platných patentů jich 667 tj. 36 % podali právě pražští přihlašovatelé. Druhým nejvýznamnějším regionem byl Jihomoravský kraj s 205 platnými patenty. Za zmínku stojí ještě kraj Středočeský se 181 a Moravskoslezský se 131 platnými patenty pro území České republiky.
Statistická data se také zaměřila na podíl žen na celkovém počtu platných patentů. Na konci roku 2010 u platných patentů pro území České republiky, u nichž se na chráněném vynálezu podíleli domácí výzkumníci (1 940 patentů) byla jako původce vynálezu uvedena žena pouze v 7,3 %. „Velké rozdíly najdeme, pokud porovnáme údaje o původcích u jednotlivých typů přihlašovatelů patentů,“ vysvětluje Eliáš. Pokud jde o podniky a fyzické osoby tak pouze 6 %, resp. 4 % původců jsou u těchto přihlašovatelů ženy. Naopak u vysokých škol je původcem vynálezu chráněného platným patentem žena již v 11% a u veřejných výzkumných institucí dokonce ve 20 %.

V zahraničí je patentová aktivita přihlašovatelů z Česka stále velmi nízká. V letech 1993 až 2008 podaly subjekty z České republiky u Evropského patentového úřadu (EPO) sice 885 patentových přihlášek, ale tento počet tvoří pouze 0,05 % z celkového počtu přihlášek. Například přihlašovatelé z Rakouska ve stejném období podali 15 tisíc přihlášek, z Nizozemska 52 tisíc a z Německa dokonce téměř 300 tisíc přihlášek. V roce 2008 podaly subjekty z České republiky u EPO necelých 12 patentových přihlášek na milion obyvatel. Tento ukazatel je stále hluboko pod průměrem celé EU27 (107 přihlášek/milion obyvatel). Dobrou zprávou je, že se počet patentových přihlášek podaných subjekty z Česka u EPO v posledních letech každoročně zvyšuje.

Informace najdete také na odkazu:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/patentova_statistika


Další články z rubriky

Vibrační plošina Galileo dává sílu do pohybu a pomáhá handicapovaným dětem udělat první krůčky

Vibrační plošina Galileo dává sílu do pohybu a pomáhá handicapovaným dětem udělat první krůčky

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Michaela Gemrotová připravuje sólovou desku. Prvním singlem je píseň věnovaná dceři Anežce

Michaela Gemrotová připravuje sólovou desku. Prvním singlem je píseň věnovaná dceři Anežce

Film VÝJIMEČNÝ STAV s Ondřejem Vetchým je o dezinformacích, které hýbou světem

Film VÝJIMEČNÝ STAV s Ondřejem Vetchým je o dezinformacích, které hýbou světem

V Praze povědomí o autismu podpoří charitativním během

V Praze povědomí o autismu podpoří charitativním během