Magazín Elita

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH

V České republice bylo od roku 1995 uděleno či validováno téměř 40 tisíc patentů. K 31. 12. 2010 z nich bylo evidováno jako stále platných zhruba 23 tisíc. Od roku 2002 dochází k výraznému nárůstu počtu udělených patentů zahraničním subjektům prostřednictvím tzv. validace evropských patentů. V roce 2010 bylo uděleno v České republice 4,6 tisíc patentů, tj. o 3 tisíce více než před deseti lety.

Český statistický úřad vydal ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky statistiky, které se týkají schválených patentů a užitných vzorů v období 1995 až 2010.
Německo v převaze
Na konci roku 2010 dosáhl podíl evropských patentů validovaných Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) pro území České republiky téměř 60 %. „Od roku 2002, kdy Česko přistoupilo k Úmluvě o udělování evropských patentů, a tím i k možnosti dosažení patentové ochrany na našem území prostřednictvím evropského patentu, bylo takto validováno 16 206 patentů,“ tvrdí Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Českého statistického úřadu. Vloni bylo ÚPV ČR validováno 3 694 patentů udělených Evropským patentovým úřadem (o 8,5 % více než v roce 2009), proti 911 patentům, které ÚPV ČR udělil tzv. národní cestou.

Necelá třetina (32 %; 7,7 tisíc) platných patentů má u nás přihlašovatele z Německa. Přihlašovatelé ze Spojených států vlastní 12 %, z Francie 8,6 % a ze Švýcarska 7,7 % patentů v České republice. Na konci roku 2010 byl podíl domácích přihlašovatelů na platných patentech s účinky pro území ČR pouze 8 %. Jestliže ještě v roce 1995 se tuzemští přihlašovatelé podíleli 44 % na udělených patentech v České republice, v roce 2005 to bylo 15 %, a v roce 2010 dokonce pouze 6 %. Od roku 1995 bylo u nás zahraničním přihlašovatelům uděleno 34 tisíc patentů. Nejvíce patentů bylo uděleno nebo validováno přihlašovatelům z Německa (11,9 tisíc), přičemž 63 % z nich je stále platných. S poměrně velkým odstupem následovali přihlašovatelé ze Spojených států s 5,2 tisíci udělenými patenty. Domácím přihlašovatelům ÚPV ČR udělil 4,9 tisíc patentů, přičemž na konci roku 2010 jich bylo platných pouze 39 %.

Patentované obory
Na konci roku 2010 u nás bylo v oboru „Organická chemie“ zaznamenáno celkem 3 450 platných patentů. Jen vloni jich ÚPV ČR udělil (popř. validoval) 701. Také u domácích přihlašovatelů patří tento obor spolu s oborem „Doprava a skladování“ mezi nejvýznamnější z hlediska patentové ochrany.
Z hlediska celkového počtu platných patentů je potřeba také zmínit obor “Lékařské, zubní a hygienické přípravky“. K 31. 12. 2010 bylo u nás zaznamenáno 2 307 platných patentů.
V případě užitných vzorů, kde 93,6 % platných užitných vzorů má majitele z České republiky, je situace poněkud odlišná. Nejvýznamnějšími obory jsou „Stavby“ s 931 a „Doprava a skladování“ s 889 platnými užitnými vzory.

Struktura přihlašovatelů
K 31. 12. 2010 se na platných patentech udělených přihlašovatelům z ČR podniky podílely 58 % a fyzické osoby 20 %. Veřejné výzkumné instituce i veřejné vysoké školy jsou majiteli shodně 10 % platných patentů. Zatímco v případě podniků jedna třetina současně platných patentů byla udělena již před rokem 2005, tak u veřejných výzkumných institucí to byla přibližně čtvrtina (27 %). V případě veřejných vysokých škol se dokonce jednalo pouze o jednu desetinu (9 %).
Jestliže v roce 2005 podaly veřejné vysoké školy pouze 30 patentových přihlášek tak v roce 2010 to bylo již 200 a jejich podíl na celkovém počtu patentových přihlášek podaných u ÚPV ČR domácími přihlašovateli stoupl z 5 % v roce 2005 na 23 % v roce 2010.
Podobný trend byl u veřejných vysokých škol zaznamenán i v případě zapsaných užitných vzorů (z 10 v roce 2005 na 172 v roce 2010). Veřejné výzkumné instituce podaly ve stejném roce 77 patentových přihlášek, podniky 320 a fyzické osoby 267. Počet patentových přihlášek podanými tuzemskými podniky se u nás v posledních 10 letech pohybuje mezi 230 až 320 ročně.
Zajímavé je, že v posledních šestnácti letech bylo domácím přihlašovatelům z celkem 4 849 udělených (validovaných) patentů v České republice uděleno pouze 238 patentů v high-tech oborech, a to především v oblasti mikroorganického a genetického inženýrství. Na konci roku 2010 necelá polovina (46 %) českých platných patentů v high-tech oborech patřila veřejným výzkumným institucím. Na tuzemské podniky připadalo 27 % a fyzické osoby 17 % těchto patentů. Za sledované období bylo u nás uděleno domácím přihlašovatelům v oblasti biotechnologií 122 patentů (7 v roce 2010) a v oblasti obnovitelných zdrojů 34 patentů (4 v roce 2010).
Ne všichni vynálezci byli při přihlašování úspěšní. „Z přihlášek podaných mezi roky 1995 až 2000 českými přihlašovateli byl patent udělen necelé polovině z nich (45 %),“ dokládá Eliáš. Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde byl patent udělen u 88 %, resp. 82 % podaných patentových přihlášek. U podniků to bylo v 60 % případů a u fyzických osob pouze u 29 % podaných patentových přihlášek. Průměrná doba od podání patentové přihlášky po udělení patentu činilaučeskýchpřihlašovatelů3,25roku.

Nejvýznamnějším regionem z hlediska počtu patentových ochran je Praha. Je to logické, neboť právě v hlavním městě je soustředěn velký počet veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.
K 31. 12. 2010 z celkového počtu 1 904 platných patentů jich 667 tj. 36 % podali právě pražští přihlašovatelé. Druhým nejvýznamnějším regionem byl Jihomoravský kraj s 205 platnými patenty. Za zmínku stojí ještě kraj Středočeský se 181 a Moravskoslezský se 131 platnými patenty pro území České republiky.
Statistická data se také zaměřila na podíl žen na celkovém počtu platných patentů. Na konci roku 2010 u platných patentů pro území České republiky, u nichž se na chráněném vynálezu podíleli domácí výzkumníci (1 940 patentů) byla jako původce vynálezu uvedena žena pouze v 7,3 %. „Velké rozdíly najdeme, pokud porovnáme údaje o původcích u jednotlivých typů přihlašovatelů patentů,“ vysvětluje Eliáš. Pokud jde o podniky a fyzické osoby tak pouze 6 %, resp. 4 % původců jsou u těchto přihlašovatelů ženy. Naopak u vysokých škol je původcem vynálezu chráněného platným patentem žena již v 11% a u veřejných výzkumných institucí dokonce ve 20 %.

V zahraničí je patentová aktivita přihlašovatelů z Česka stále velmi nízká. V letech 1993 až 2008 podaly subjekty z České republiky u Evropského patentového úřadu (EPO) sice 885 patentových přihlášek, ale tento počet tvoří pouze 0,05 % z celkového počtu přihlášek. Například přihlašovatelé z Rakouska ve stejném období podali 15 tisíc přihlášek, z Nizozemska 52 tisíc a z Německa dokonce téměř 300 tisíc přihlášek. V roce 2008 podaly subjekty z České republiky u EPO necelých 12 patentových přihlášek na milion obyvatel. Tento ukazatel je stále hluboko pod průměrem celé EU27 (107 přihlášek/milion obyvatel). Dobrou zprávou je, že se počet patentových přihlášek podaných subjekty z Česka u EPO v posledních letech každoročně zvyšuje.

Informace najdete také na odkazu:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/patentova_statistika


Další články z rubriky

Herec Zdeněk Žák se v roli poradce se osvědčil

Herec Zdeněk Žák se v roli poradce se osvědčil

Tomáš Magnusek se cítí unavený a půjdu do penze…

Tomáš Magnusek se cítí unavený a půjdu do penze…

Na premiéru komedie Presidenti dorazili skuteční kandidáti Babiš a Diviš

Na premiéru komedie Presidenti dorazili skuteční kandidáti Babiš a Diviš

Unikátní výstava MISTŘI RENESANCE přilákala řada osobností

Unikátní výstava MISTŘI RENESANCE přilákala řada osobností

Malířka Petra Tkadlčíková vystupující pod pseudonymem P.A.T.Y.

Malířka Petra Tkadlčíková vystupující pod pseudonymem P.A.T.Y.

 

Koncert pro život