Magazín Elita

NEKALOU SOUTĚŽ MALÍ PODNIKATELÉ ČASTO PORUŠUJÍ NEVĚDOMĚ

NEKALOU SOUTĚŽ MALÍ PODNIKATELÉ ČASTO PORUŠUJÍ NEVĚDOMĚ

Nekalé soutěže se dopouští celá řada podnikatelů, aniž si to uvědomují. Naše redakce udělala v těchto dnech malý průzkum mezi pražskými podnikateli na dané téma. Překvapením pro nás bylo, že neměli ani tušení, jakých nejčastějších skutkových podstat se nekalá soutěž týká.

Přinášíme vám krátký souhrn informací,  dotýkající se problematiky nekalé soutěže.

Nekalá soutěž je takové jednání podnikající osoby, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže dle obchodního zákoníku, nikoli dobrými mravy obecně a může způsobit újmu dalším soutěžitelům, ale také spotřebitelům či zákazníkům. Podmínky pro soutěž jsou označovány jako generální klauzule, při jejím dodržování, tedy způsobilém chování se nedopouštíte nekalé soutěže. K datu 1. července 2010 byla generální klauzule rozšířena i o zákazníka v obecné rovině. Znamená to, že příslušný zákon nechrání jen podnikatelské subjekty.

Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou zejména:

 • Klamavá reklama

Nesmíte šířit údaje o výrobcích či podniku, které by vyvolaly klamavou představu.

 • Klamavé označování zboží a služeb

Nesmíte vyvolat mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti či konkrétního (jiného) výrobce.

 • Vyvolávání nebezpečí záměny

Nesmíte napodobovat cizí výrobky, nesmíte užít názvu či loga jiného soutěžitele.

 • Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele

Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. Využití pověsti se musí týkat pouze podniku, výrobků nebo služeb, jiné hodnoty nejsou zákonem postižitelné.

 • Podplácení
 • Srovnávací reklama

Je povolena jen výjimečně, pokud srovnává stejné výrobky, a jejichž data jsou změřitelná a prokazatelná.

 • Zlehčování

Rozšiřování nepravdivých i pravdivých údajů o výrobcích, výkonech nebo poměrech jiného soutěžitele, které je způsobilé mu přivodit újmu.

 • Porušování obchodního tajemství,
 • Ohrožování zdraví a životního prostředí

Nesmíte jako soutěžitel získávat výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí.

Pozor! Klamavé označení zboží a služeb se nevyplácí

Podle § 46 obchodního zákoníku se klamavým označením zboží a služeb rozumí každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby

 • pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo
 • od určitého výrobce, nebo
 • že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.

Není rozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy „druh“, „typ“, „způsob“ a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo o povaze zboží či služeb mylnou domněnku. Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku všeobecně vžil.


Autor: Lenka Žáčková

Foto: ilustračníDalší články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ