Magazín Elita

METANOLOVÉ OTRAVY V ČR: VÝVOJ UDÁLOSTÍ V ZÁŘÍ 2012

METANOLOVÉ OTRAVY V ČR: VÝVOJ UDÁLOSTÍ V ZÁŘÍ 2012

Dne 10. září 2012 byla vyhlášena mimořádná kontrolní akce zaměřená na kontrolu původu alkoholu a kontrolu nabývací dokumentace. Pozornost orgánů ochrany veřejného zdraví se celorepublikově soustředí na sledovatelnost alkoholických nápojů nabízených v provozovnách společného stravování.

Zostřené kontroly v návaznosti na aktuální otravy metanolem probíhaly již dříve (od 6. 9. 2012). Jedná se zejména o kontroly probíhající v Moravskoslezském kraji, kdy bezprostředně po přijetí informace dne 6. 9. 2012 o závažných zdravotních potížích pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO v Havířově, byly zintenzívněny kontroly v zařízeních společného stravování. Od 6. 9. 2012 bylo do 11. 9. provedeno 43 kontrol cíleně zaměřených na kontrolu původu lihovin v předem vytipovaných zařízeních společného stravování, zejména restaurace, bary, pivnice.

Do 30 minut po hlášení závažných zdravotních potíží u pacientů NsP Havířov, bylo zahájeno šetření ze strany Krajské hygienické stanice. Ve stánku v Havířově, kde byl čepovaný alkohol údajně zakoupen, byly nalezeny 4  barely s alkoholem (Hruška, Vodka, Tuzemák). Podezřelé barely byly okamžitě pozastaveny a bylo zakázáno čepování jejich obsahu. Zároveň byly průběžně kontaktovány orgány Policie ČR a Celní úřad, které případ převzaly. Další mimořádné kontroly proběhly na Havířovských slavnostech, které se konaly od 7. 9. do 9. 9. 2012. Kontroly se prioritně zaměřily na kontrolu prodeje čepovaného tvrdého alkoholu, který byl během konání této akce zakázán. V jednom případě bylo zjištěno uložení medoviny v obalu, který nebyl určený pro styk s potravinami, a nebyly doloženy doklady o jejím původu. Na místě samém byl předběžným opatřením pozastaven prodej tohoto výrobku a udělena sankce. Dne 11. 9. 2012 byly v herně na Novojičínsku zjištěny lahve s obsahem zjevně nepůvodní tekutiny. Případ byl předán Celnímu úřadu k došetření. U několika dalších provozovatelů chyběla k lihovinám průvodní dokumentace, tyto případy jsou v šetření.

Dne 11. 9. 2012 bylo orgány ochrany veřejného zdraví nahlášeno zatím 410 kontrol v provozovnách společného stravování, a to v devíti regionech. V 75 případech byly zjištěny závady, které se týkaly především nedoložení nabývacích dokladů, kdy kontroly nebyly uzavřeny a byl uložen příkaz k jejich dodání do stanovené lhůty (maximálně 3 dny, ale většinou do druhého dne). Ve dvou případech byly případy postoupeny Policii ČR a v šesti případech byly kontaktovány orgány celní správy, které převzaly další šetření. V několika případech byla nařízena likvidace lihovin na místě za přítomnosti pracovníka krajské hygienické stanice.

Dne 12. 9. 2012 bylo v celoplošném televizním vysílání vyhlášeno mimořádné opatření. Mimořádné opatření bylo cíleno na stánky a přechodné provozovny, jelikož operativní informace nasvědčovaly tomu, že zdrojem jedovatého alkoholu jsou stánkové prodejny. Postupně z terénu přicházely přesnější informace a ukázalo se, že část otrav pochází i z kamenných prodejen a netýká se pouze „velmi levného alkoholu.“ Proto bylo rozhodnuto o rozšíření tohoto mimořádného opatření na všechny provozovny.

Dne 14. 9. cca. v 19.00 bylo v celoplošném televizním vysílání vyhlášeno toto upravené mimořádné opatření – úplný zákaz prodeje lihovin od obsahu alkoholu 20 %.

Česká republika dne 14. 9. také obdržela bezplatnou nabídku z Norska týkající se dodávky 90 kusů balení specifických antidot – přípravek Fomepizol, které jsou určeny pro léčbu akutních intoxikací metanolem. Ministerstvo zdravotnictví povolilo na základě zákona o léčivech dovoz a použití přípravku v ČR. Lék je v současnosti při léčbě intoxikací metanolem používán u všech pacientů, u nichž je léčba Fomepizolem indikována.

Kontroly dále probíhaly i ve dnech následujících. Dne 15. 9. bylo ze strany hygienické služby provedeno celkem 813 kontrol, které se především zaměřovaly na bary, herny, výčepy, stánky s občerstvením a restaurace. Pozornost se soustředila mimo jiné na dodržování mimořádného opatření. Pochybení (prodej a rozlévání zakázaného alkoholu) bylo zjištěno ve 4 případech a bylo zahájeno správní řízení. Dne 16. 9. bylo provedeno 2785 kontrol ve stejných typech podniků, pochybení bylo zjištěno ve 2 případech, opět zahájeno správní řízení. 17. 9. 2012 hygienická služba provedla 1693 kontrol zaměřených na dodržování mimořádného opatření. Závažné nedostatky (prodej a rozlévání) byly zjištěny v 16 případech, ve všech případech bylo zahájeno správní řízení. Dále bylo při kontrolách zajištěno 10 neoznačených barelů s lihovinou a ve 36 případech nedošlo k předložení nabývacích dokladů k lihovinám.

Dále probíhají kontroly následujících orgánů – stav k 18. 9. 2012:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla celkem 9444 kontrol. Za posledních 24 hodin bylo provedeno 1321 kontrol. Z 314 analyzovaných vzorků bylo 9 shledáno jako nevyhovující.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti monitoruje případy otrav metylalkoholem.

V jednotlivých krajích probíhají kontroly České obchodní inspekce. O víkendu bylo provedeno 1583 inspekcí, přičemž zjištěno bylo 15 nových případů porušení mimořádného opatření. Za posledních 24 hodin provedeno 530 kontrol, od počátku kauzy pak celkem 2691 kontrol.

Celní správa provedla za posledních 24 hodin 1768 kontrol. 1 612 kontrol bylo zaměřeno na dodržování mimořádného opatření. Dále došlo k provedení analýzy 176 vzorků, z toho 20 pozitivních vzorků získaných od policie. Dále laboratoře celní správy analyzovaly více než 300 kolků, avšak zatím se nepotvrdilo, že by se jednalo o padělky.

Hasičský záchranný sbor ČR postupuje v návaznosti na závěry jednání mezirezortní pracovní skupiny. Laboratoře HZS ČR přijaly od policie za posledních 24 hodin 47 vzorků, z nich bylo 23 vzorků pozitivních. U 13 vzorků byla koncentrace metylalkoholu nad 20 objemových %, ostatní vzorky vykazovaly koncentraci 3-7%.

Policejní orgány provádějí kontroly zaměřené na preventivní opatření. V terénu jsou v každém kraji stovky policistů, kteří provedli o víkendu 38 000 kontrol. Došlo k obvinění 23 osob a je evidováno 64 případů porušení mimořádného nařízení. Na Vysočině byl zjištěn podezřelý alkohol (postoupen ke zkoumání), ve 13 případech zjištěn prodej alkoholu. Dále provedeno 35 domovních prohlídek a prostor, kde byly zajištěny větší obaly se závadnými lihovinami.

Na základě telekonference s Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele (SANCO) byla ČR požádána o zpracování souhrnu kontrol prováděných příslušnými dozorovými orgány. Česká strana informovala o počtech hospitalizovaných pacientů, počtu úmrtí následkem intoxikace metylalkoholem a údajích ohledně etiket závadných lihovin vložených do RASFF.

 

Fotopříloha: Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví ČR

Fotogalerie
1784

Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ